(02.12.2014) Алімпіяда №2 па беларускай мове для вучняў 6 класа па тэме "Назоўнік"
Скачать упражнения
 1. Запішыце сказы парамі , ставячы дзеясловы, што ў дужках, у адным сказе ў форме прошлага часу м. р. , у другім- у форме ж.р..Дапісаць прапушчаныя канчаткі.
  Вопытн... аграном Іванова (прачытаць) лекцыю. Малад... урач Іваноў (прымаць) хворых.
 2. Назваць назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адз. ліку, толькі ў мн. ліку.
  Бацькаўшчына, адвага, вароты, сіла, воін, смеласць, грошы, канікулы.
 3. Пры спісванні ўставіць прапушчаныя канчаткі, растлумачыць іх правапіс.
  Жоўт...лісц... паволі падал... з дрэў. Дробн...каменн...валял...ся на полі.
 4. Вызначыць скланенне назоўнікаў.
  Карціна, полымя, семя, поле, печ, радасць, дзверы, паліто, шчаня, суддзя.
 5. Паставіць назоўнікі ў Р. склоне адз. ліку.
  Край, снег, плач, алешнік, вадарод, гнеў, авёс, хлеб, сусед, герой.
 6. Паставіць назоўнікі ў М.склоне адз. ліку.
  Бор, снег, бераг, краіна, алея, пясок, герой, сын, брыгадзір, капялюш.
 7. Паставіць назоўнікі ў Тв. склоне адз. ліку.
  Мыш, дзіч, медзь, Беларусь, маладосць, гразь, Прыпяць, Об, верф.
 8. Як бы даказалі, што слова заводы – неадушаўлёны назоўнік, а будаўнікі - адушаўлёны?
 9. Паставіць назоўнікі ў Р. склоне мн. ліку.
  Рукі, гульні, яблыні, песні, моры, героі, дні, мышы, гусі, рэчы.
 10. Успомніце і запішыце словы агульнага роду. Праскланяйце адзін назоўнік, далучыўшы да яго слова такі ў мужчынскім і жаночым родзе.
 11. Вызначце род нескланяльных назоўнікаў.
  Бюро, атэлье, радыё, табло, Туапсе, Сочы, Місуры, Нікарагуа, какаду, кіно, Батумі.
 12. Назваць невытворныя назоўнікі, потым- вытворныя, ад якіх і якім спосабам яны ўтвораны.
  Хата, двор, футбаліст, вышыня, дабрата, нож, няўдача, вадаспад, медазбор, МАЗ, праўнук, юнкор,ранены, плач.
 13. Вызначце назоўнікі, якім суфіксы надаюць новае значэнне, і назоўнікі, якім суфіксы надаюць толькі сэнсавае адценне памяншальнасці або ласкальнасці.
  Каменьчык, гарманіст, акунёк, стрэльба, гадок, гадавіна, стралок, конік, верасок, верасень, птушачка.
 14. Утварыць складаныя назоўнікі.
  Ордэн насіць; сілу мераць; ціха хадзіць; птушка, ферма; машына, аўто; фота, вітрына; воін, салдат; Бялыніцкі, Біруля.
 15. Не, ня з назоўнікамі напісаць разам ці асобна.
  У (не)долі, у (не)волі мы не схілімся ніколі. Пра (не)бяспеку хлопцызусім забыліся. На небе (ні) хмурынкі. Скончылася (не)пагадзь.Адзін у полі (не) воін.
 16. Перакласці на беларускую мову.
  Два стола, три магазина, четыре знака, двадцать два часа, тридцать три ученика, сорок четыре километра, оба задания.
Обновлено 02.12.2014 18:26