Упражнения 6-й класс
(02.12.2014) Алімпіяда №2 па беларускай мове для вучняў 6 класа па тэме "Назоўнік"
Скачать упражнения
 1. Запішыце сказы парамі , ставячы дзеясловы, што ў дужках, у адным сказе ў форме прошлага часу м. р. , у другім- у форме ж.р..Дапісаць прапушчаныя канчаткі.
  Вопытн... аграном Іванова (прачытаць) лекцыю. Малад... урач Іваноў (прымаць) хворых.
 2. Назваць назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адз. ліку, толькі ў мн. ліку.
  Бацькаўшчына, адвага, вароты, сіла, воін, смеласць, грошы, канікулы.
 3. Пры спісванні ўставіць прапушчаныя канчаткі, растлумачыць іх правапіс.
  Жоўт...лісц... паволі падал... з дрэў. Дробн...каменн...валял...ся на полі.
 4. Вызначыць скланенне назоўнікаў.
  Карціна, полымя, семя, поле, печ, радасць, дзверы, паліто, шчаня, суддзя.
Обновлено 02.12.2014 18:26
 
(04.10.2014) Алімпіяда №1 па беларускай мове для вучняў 6 класа
Скачать упражнения
 1. Пазначыць, у якіх раздзелах навукі пра мову вывучаюцца гук, марфема, слова, словазлучэнне, сказ.
  Гук - .................................................
  Марфема - .................................................
  Слова - .................................................
  Словазлучэнне - .................................................
  Сказ - .................................................
 2. Падкрэсліць гукавыя абрэвіятуры.
  ЦУМ, БДУ,ВКЛ, ААН, МУС, СНІД, АТК, МТЗ, ЗАГС, БДТУ, СНД, ЕШКА, МАЗ, БАМ, МГЛУ
 3. Замяніць словазлучэнні адным словам-адпаведнікам.
  Наведавальнік тэатра - .................................................
  Наведвальнік магазіна - .................................................
  Наведвальнік паліклінікі - .................................................
  Наведвальнік бібліятэкі - .................................................
  Асоба, якая гуляе ў футбол, - .................................................
  Асоба, якая займаецца барацьбой сумо, - .................................................
  Асоба, якая аб’яўляе і вядзе праграму канцэрта, - .................................................
  Асоба, якая займаецца паслугамі каго-небудзь або чаго-небудзь, - .................................................
  Асоба, якая карыстаецца якім-небудзь абанементам, - .................................................
  Асоба, якая робіць паездку на грамадскім транспарце, - .................................................
 4. Уставіць у прыказкі патрэбныя словы, якія з’яўляюцца назвамі частак маўленчага апарату.Растлумачыць сэнс прыказак.
  1) Чужы кусок дзярэ ....................
  2) .................... да Кіева давядзе.
  3) У каго згуба, у таго граху поўна .....................
  4) Не вер .................... - палажы на .....................
  5) Сказанага слова да ....................
  6) .................... не вернеш.
  7) Казаў бы па-нямецку, дык .................... грэцкі.
Обновлено 04.10.2014 10:15
 
(04.09.2014) Вводная олимпиада по математике. 6-й класс
 1. Не выполняя умножения, найдите частное: (2003x2005 - 2002):(3 + 2005x2002)
 2. Расшифруйте ребус, где одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам – разные цифры. Найдите все возможные варианты.
     А Б Б В
  + А Б Б В
     ---------
     В Б Б С
 3. На стороне AC треугольника ABC отметили точку E. Известно, что периметр треугольника ABC равен 25 см, периметр треугольника ABE равен 15 см, а периметр треугольника BCE равен 17 см. Найдите длину отрезка BE.
 4. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко – не в бутылке, сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом, в банке – не лимонад и не вода. Стакан стоит около банки и сосуда с молоком. В ка-кой сосуд налита каждая из жидкостей?
 5. Школьник прочитал книгу за три дня. В первый день он прочитал 15 всей книги и ещё 16 страниц, во второй день – 310 остатка и ещё 20 страниц. В третий день – 34 остатка и по-следние 30 страниц книги. Сколько страниц в книге?
Обновлено 04.09.2014 10:22