(09.12.2013) Алімпіяда №3 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №3
 1. Запішыце словы, якія вымаўляюцца так:
  [п’эс’н’а], [й’астрап], [нас’эн’э], [б’ароска], [кон’], [л’іджба], [с’он’а], [й’аблык], [с’н’эх], [л’от].
 2. Запішыце словы па-беларуску.
  Верба, четырнадцать, ненависть, скворец, морковь, созвездие.
 3. Устаўце прапушчаныя літары.
  Бл...ха, п...рсона, про...ьба, перапі...чык, куп...ё , сн...жок, фу...бол , сн...гавік , бур...ян , мадэл...ер.
 4. Спішыце, пастаўце, дзе трэба знакі прыпынку.
  1. Спявай ты Беларусь у радасці спявай.(Я.Купала)
  2. Вецер патроху цішэў і завея ў полі спакайнела. (В.Быкаў)
  3. Сонца асвятляла ўсё палі вёску рэчку і луг. (Каваль)
  4. У старым і маладым у вялікім і малым лесе шмат сцяжынак.(З.Бяспалы)
 5. Закончыце фразеалагізмы.
  1. Як гром...
  2. Кідаць словы...
  3. З вялікага грому...
  4. Надзьмуўся як...
  5. Хоць іголкі...
 6. Запішыце нумары сказаў у такой паслядоўнасці, каб атрымаўся тэкст. Дайце загаловак.
  1. Праз тыдзень пасля гракоў прылятаюць жаваранкі. 2. Хто з крылатых сяброў прылятае на радзіму раней? 3. А ўслед за жаваранкамі ляцяць шпакі, пліскі. 4. Разведчыкамі вясны з’яўляюцца гракі.
 7. Шляхам перастаноўкі літар утварыце новыя словы. Запішыце парамі. Узор: сакрэт-трэска
  Амлет -
  Недабраны -
  Астатак -
  Намазка -
  Увязвацца -
  Пачакаць -
 8. Адзначце словы, якія з’яўляюцца назвамі страў.
  Крупнік, клямка, верашчака, кажух, расольнік, кайстра, ход-дог.
 9. Адзначце словазлучэнні, пазначце галоўнае слова.
  Трыццаць пяць, вясна прыйшла, новы дзень, весела працаваць, як кот наплакаў, каля лесу.
 10. Назавіце сапраўдныя імёны і прозвішчы
  Янкі Купалы -
  Якуба Коласа -
  Максіма Багдановіча -
 11. Напішыце сачыненне на тэму "Мая матуля".
Обновлено 09.12.2013 11:04