(08.11.2013) Алімпіяда №1 па беларускай мове для вучняў 5 класа
Скачать упражнения №1
 1. Каго мы называем беларускім першадрукаром?
  • Сымона Буднага
  • Францішка Багушэвіча
  • Міколу Гусоўскага
  • Францыска Скарыну
  • Янку Купалу
 2. Колькі ў беларускай мове галосных літар?
 3. Дадзены словы:
  • дзень
  • хадзіў
  • бацька
  • дожджык
  • джала
  Якія словы маюць пяць гукаў?
 4. Якія літары напішаце пасля т,д?
  • ё,о,ы;
  • ы,і,ь;
  • ы,о,я;
  • і,я,у;
  • ы,о,у
 5. Які назоўнік не адносіцца да мужчынскага роду?
  • заяц
  • певень
  • гусь
  • індык
  • конь
 6. У якіх словах напішаце апостраф?
  • п...яўка
  • батал...ен
  • ад...езд
  • здароў...е
  • надвор...е
 7. У якім слове колькасць гукаў у два разы большая за колькасць літар?
  • яма
  • суддзя
  • дзень
  • ёй
  • яе
 8. Што адгукваецца, але не паказваецца?
  • магнітафон
  • вецер
  • радыёпрыёмнік
  • рэха
 9. Які назоўнік ужываецца ў беларускай мове толькі ў множным ліку?
  • часопісы
  • сталы
  • вочы
  • акуляры
  • сцены
 10. Дадзены словы:
  • б...розка
  • б..рвяно
  • с...кера
  • м...даль
  • гл...дач
  У якіх словах трэба ўставіць літару я?
 11. Якое слова з прыведзеных не змяняецца?
  • свой
  • шкло
  • вельмі
  • прыветны
  • пазнаць
 12. Закончыце прымаўку “не той сябра, хто мёдам мажа, а той...”
  • хто маслам мажа
  • хто анекдоты кажа
  • хто праўду кажа
  • хто варэннем мажа
 13. Як правільна перакласці прыказку з рускай на беларускую мову "адзін с сошкой, а семеро с ложкой"?
  • не перакладаецца
  • якое карэнне, такое і насенне
  • сямёра аднаго не чакаюць
  • адзін горбіцца, а сто корміцца
  • на языку мядок, а на сэрцы лядок
 14. Колькі імён можна знайсці ў слове цаліна, не перастаўляючы ніводнай літары?
 15. Запішыце словы, якія вымаўляюцца
  [л’он] , [с’н’эх] , [с’ачэ] , [йэхац’] .
 16. Падбярыце да слоў водар, нашчадак, нацянькі, сурвэтка рускія адпаведнікі.
 17. Якія словы маюць прыстаўкі?
  • ажыць
  • акіян
  • адужаць
  • акула
  • акідаць
 18. Да якога стылю належыць дадзены тэкст? Абгрунтуйце свой адказ.
  Дарагія дзяўчаты і хлопцы!
  Вы марыце пра далёкія краіны, пра нязнаныя далёкія гарады, пра цудоўныя прасторы акіянаў і космасу. Юнацтва заўсёды імкнулася думкамі і сэрцам у далёкія далі. Але пройдзе час, і Вы зразумееце, што самая цудоўная краіна — тая зямля, дзе Вы жывяце цяпер, Ваш горад, Вашы вуліцы... Любіце зямлю, нашу слаўную беларускую зямлю, яе гарады і яе палі, яе лясы і рэкі.
  Любіце славу яе і душу яе — беларускую літаратуру, выдатныя кнігі, створаныя сынамі нашага народа (І.Мележ).
  • мастацкі
  • навуковы
  • публіцыстычны
  • афіцыйна-дзелавы
  • гутарковы
Обновлено 09.12.2013 11:03